Bewegingsferskes en opsisferskes

Op de website van Heit & Mem staan leuke opzeg- en bewegingsliedjes. Je kunt bijvoorbeeld Friese slaapliedjes vinden door hier te klikken en Nederlandse kinderliedjes vertaald in het Fries staan hier.

Nederlandse kinderliedjes vertaald in het Fries
Hier, skouders, knibbel, tean

Hier, skouders, knibbel, tean, knibbel, tean
Hier, skouders, knibbel, tean, knibbel, tean 
Earen, eagen, puntsje fan 'e noas, 
Hier, skouders, knibbel, tean, knibbel, teanKlap ris yn dyn hantsjes

Klap ris yn dyn hantsjes, blij blij blij
Op dyn knappe kopke, krekt as my
Hantsjes yn ‘e hichte, hantsjes wêr omleech
Sa sile de boatsjes nei Heech
Sa sile de boatsjes nei Heech

Sliepferskes
Lytse poppe

Lytse poppe,
doech, doech, doech.
Lekker koese, lekker koese.
Lytse poppe,
doech, doech, doech.
Lekker koese, do bist sloech.Slaap kindje slaap in het Fries

Sliep, popke, sliep,
dêr bûten rint in skiep.
Dêr bûten sjongt in bûnte ka.
Popke doch dyn eachjes ta.
Sliep, popke, sliep!

Sliep, popke, sliep,
jim heit dat is in skiep.
Dan sjongt er nachts oan't widzetou,
slip popke, sliep mar gau.
Sliep, popke, sliep.